Nieuws

De Werkgroep bespreekt commissievergaderingen

Het jubileumjaar van De Werkgroep start donderdagavond 6 januari 20.00 uur met het online bespreken van de commissievergaderingen. De agenda varieert van de schuldhulpverlening in Laarbeek tot de rotonde bij Bavaria. Ook komt de woonvisie, de transitievisie Warmte en het migrantenbeleid aan de orde. Het ontwerp voor het Gulden Land zal velen interesseren, omdat De Werkgroep, samen met andere partijen, heeft aangegeven dat daar geen plaats is voor horeca. Meepraten? Neem contact op via info@dewerkgroep.nl of bel met René van Heugten, telefoonnummer 06-23854206.

Digitale kunstlezing Giovanni Bernini

KBO Lieshout organiseert een serie digitale kunstlezingen via Zoom. Op maandag 10 januari 2022 staat er een lezing over architect en beeldhouwer Giovanni Bernini op het programma. Zijn grote werk was de constructie van het Sint-Pietersplein in Rome. Aanmelden voor de lezing kan bij Ine Pels tel. 06 44 26 41 89 of 040-2442984. Per email kan ook i.pelsvandeven@gmail.com. Een uur voor aanvang wordt de link verzonden. De hand-out wordt digitaal verzonden. Op papier kost deze €5 per keer.

Jaar van de Merel

IVN Laarbeek betreurt het dat zij door de coronamaatregelen niet met natuurliefhebbers op pad  kunnen of lezingen over de natuur kunnen organiseren. Daarom wijst IVN op de actie van de Vogelbescherming en Sovon, Het aantal merels daalt sinds 2016 schrikbarend en zij willen dit onderzoeken door het gedrag en voedsel te bestuderen. Daarom is 2022 uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. Kijk voor meer informatie op www.jaarvandemerel.nl om mee te helpen met het onderzoek.

Mariahout levensloopbestendig maken

Als reactie op de woonvisie die door de gemeente is opgesteld, heeft Zorg Om het Dorp aangegeven de mogelijkheid van wonen in de kernranden van Mariahout verder te willen onderzoeken. Tevens heeft ZOD gevraagd om betaalbare levensloopbestendige huizen, waardoor wonen voor jong en oud gegarandeerd wordt. Die zouden ook de doorstroming moeten stimuleren. Hiermee wil ZOD een levensloopbestendig Mariahout bereiken.

Jongeren gaan collectief bouwen in Mariahout

De avond ‘Betaalbaar wonen voor jongeren in Mariahout’, die op 8 november 2021 plaatsvond, heeft een vervolg gekregen. Vanwege de grote belangstelling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is er inmiddels een vereniging in oprichting die een projectbegeleider in dienst gaat nemen om de bij de gemeente verworven bouwgrond te gaan ontwikkelen. Vanuit Zorg Om het Dorp neemt Jouk Lukassen plaats in het bestuur van ‘CPO De Hoge Suute’. De overige bestuursleden zijn de toekomstige bewoners. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Uitbreiding bestemmingsvlak bedrijf Herendijk

Namens de eigenaren van Herendijk 6-8 is bij de gemeente Laarbeek een verzoek ingediend om het bestemmingsvlak met de aanduiding Bedrijf te vergroten zodat de eerder aangelegde tuin en vrachtwagenopstelplaats hierbinnen komen te vallen. Het college van die gemeente heeft eerder aangegeven hier in principe aan mee te willen werken. Om de planologische aanvaardbaarheid aan te tonen is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Het college gaat akkoord met deze onderbouwing. Initiatiefnemer kan het plan nu verder uitwerken in een ontwerp-bestemmingsplan dat vervolgens in procedure wordt gebracht.

Uitbreiding van uitvaartcentrum in Beek en Donk

Het college van B&W van Laarbeek heeft eerder besloten in principe medewerking te verlenen aan het uitbreiden van het uitvaartcentrum aan de Oranjelaan 54 in Beek en Donk. De uitbreiding voorziet in het toevoegen van een resomeer- en koelruimte en het herinrichten van de binnenruimte. Om de planologische aanvaardbaarheid aan te tonen is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Uit de toelichting blijkt die planologische aanvaardbaarheid. Het college besluit hiermee in te stemmen en het ontwerpbestemmingsplan Oranjelaan 54 Beek en Donk in procedure te brengen.

Profijtplan zonnepark De Blauwe Poort

Initiatief zonnepark De Blauwe Poort kreeg een vergunning voor het bouwen van het zonnepark. Het college van B&W van Laarbeek stemt in met het voorgestelde profijtplan van dat zonnepark en erfdienstbaarheid te verlenen voor het aanleggen van kabels onder de Middenweg middels een akte. Er worden verdere afspraken gemaakt over de afdracht van het park aan de gemeente en de mogelijkheid voor inwoners om financieel te participeren, een ‘profijtplan’. Ook worden technische afspraken gemaakt over de aanleg, zoals over kabels en leidingen.